Regulamin

Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

 § 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży książek za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego przez spółkę Fronima Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej 27.
 2. Sprzedaż, o której mowa w niniejszym Regulaminie, realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Oferta zamieszczona jest na stronie www.fronima.pl/sklep.
 4. Fronima udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta. 
 5. Fronima stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.
 6. Fronima jest zobowiązana do dostarczenia produktów bez wad.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna),

§ 2. Definicje

 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Fronima – Fronima Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. Podmiejskiej 27, 41-940 Piekary Śląskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000339933, NIP 4980246975.
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 3. Księgarnia– portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.fronima.pl/sklep  prowadzący internetową sprzedaż książek,
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie,
 5. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczna dokonująca z Fronimą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)

§ 3. Warunki składania i przyjmowania zamówień

 1. Złożenie zamówienia w Księgarni wymaga utworzenia przez Klienta konta użytkownika.
 2. Zamówienia w Księgarni są składane za pomocą formularza dostępnego on-line na stronie www.fronima.pl/sklep.  
 3. W formularzu zamówienia Klient podaje następujące dane: liczbę i rodzaj zamówionych książek, sposób i adres do wysyłki towaru oraz sposób płatności.
 4. Jeżeli Klient przy zakładaniu konta nie podał wszystkich danych teleadresowych, w formularzu zamówienia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.
 5. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zameldowania wraz z kodem pocztowym, adres korespondencyjny, na który ma zostać przesłany zakupiony towar oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. W przypadku osób fizycznych podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.
 6. Fronima wysyła zakupiony towar na adres wskazany w formularzu zamówienia. Fronima nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych danych teleadresowych.
 7. Konto użytkownika oraz formularze zamówienia są świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Fronimy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@fronima.pl.

§ 4. Warunki zawarcia i wykonania umowy

 1. Ceny produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży między Fronima a Klientem dochodzi w chwili potwierdzenia przez Klienta treści zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
 3. Fronima potwierdzi zawarcie umowy z Klientem poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierającej istotne warunki zawartej umowy na adres elektroniczny wskazany przez Klienta na jego koncie użytkownika w procesie rejestracji Klienta w portalu.
 4. Sprzedaż towaru zostanie ponadto potwierdzona fakturą VAT wystawioną przez Fronima i przesłaną Klientowi wraz z zamówionym towarem.
 5. Realizacja zamówienia przez Fronima rozpoczyna się:

a)        w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze lub płatnych przelewem po otrzymaniu paczki – w momencie wysłania do Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji;

b)        w przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym lub płatności on-line przy pomocy portalu płatniczego www.payu.pl, bądź przekazem pocztowym przed wysłaniem paczki – w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Fronima.

      6. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia zostanie potwierdzone e-mailem o przyjęciu zamówienia do realizacji.

§ 5. Uprawnienia Klienta

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu do momentu otrzymania wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Informację o anulowaniu zamówienia należy złożyć przy użyciu poczty elektronicznej na adres: biuro@fronima.pl.  
 3. Zamówienia płatne przelewem lub przekazem pocztowym przed wysłaniem towaru muszą zostać opłacone w terminie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie złożone przez Klienta wygasa, a Fronima nie będzie związana wcześniejszą ofertą cenową.

§ 6. Warunki i terminy zapłaty

 1. Klienci mają do wyboru następujące formy płatności:

      a) płatność gotówką przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem); 

      b) płatność przelewem bankowym (elektronicznym lub tradycyjnym) albo przekazem pocztowym przed wysłaniem towaru;

      c) płatność on-line przy pomocy portalu płatniczego www.payu.pl.

      2. Klient wraz z zakupionym towarem otrzyma fakturę VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.

      3. Informacja o kosztach wysyłki konkretnego zamówienia złożonego przez Klienta zostanie każdorazowo podana w potwierdzeniu złożenia zamówienia.

      4. Koszty wysyłki zostaną doliczone do kwoty, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za zamawiany towar.

§ 7. Warunki realizacji i dostawy zamówienia

 1. Prawidłowo złożone przez Klienta zamówienia są realizowane w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu realizacji dostawy przez przewoźników wybranych przez Klienta (Poczta Polska/firma kurierska). 
 3. W razie ograniczonej ilości egzemplarzy książki, Fronima będzie realizować zamówienia według kolejności ich otrzymania.
 4. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Fronimy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Fronima poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Fronima może zaproponować Klientowi:

      a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Fronima będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

      b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji zamówienie zostanie zrealizowane przez Fronimę w części, przy czym Fronima będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

      6. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej Fronima dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

      7. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 5 powyżej Fronima może anulować zamówienie w całości.

      8. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 6 i 7 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Fronima zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

      9. Zamówienia za pobraniem są realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia opłacone płatnością on-line lub przelewem są realizowane na terenie całej Unii Europejskiej.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klientowi posiadającemu status Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Fronimę, Fronima nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku pozostałych Klientów, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Fronimę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Fronimę. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem albo ich części.
 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Fronima zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail biuro@fronima.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres siedziby Fronimy z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Fronima za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

10.  Fronima niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Fronima może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.  Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

12.  Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Fronimie produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Fronimę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle produkt(y) przed upływem terminu 14 dni.

13.  Fronima dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za produkt dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

14.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

15.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e)      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 2. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, Strony wyłączają odpowiedzialność Fronimy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
 4. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Fronima niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Fronimę albo Fronima nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Fronimę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgod ności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Fronimę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady

8. Fronima jest obowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Fronimy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Fronimy z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Fronimie w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Fronimę Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Fronimy.

10.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Fronima.

11.  Fronima jest zobowiązana przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

12.  Fronima w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
 2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
 4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

13.  Fronima odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz zasady dotyczące plików cookies są

zawarte w Polityce prywatności  na stronie sklep.fronima.pl

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Fronimy.
 2. Fronima informuje, że Klienci posiadający status Konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Od 15 lutego 2016 r. Klienci posiadający status Konsumenta mogą korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i
  dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Fronima to: biuro@fronima.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 5. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.fronima.pl/sklep przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

 

Sklep jest w trybie podglądu

 

 

Copyright © 2011 Fronima.pl

 


{nocache:927ffcb48f477d23329e6fef8a7dffff#0}
Sklep internetowy Shoper.pl